Puu kaatuu!

7.9.2015

Herkkä ja tunteita herättävä aihe on puiden kaataminen taloyhtiön tontilta. Ennen moiseen ryhtymistä, onkin syytä huomioida muutama asia. Puun kaataminen asemakaava-alueella on toimenpide, johon ryhtymistä on rajoitettu. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa toiminnan rajat: Kaataminen edellyttää yleensä luvan hakemista kunnalliselta viranomaiselta. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa kaavasta ei ole johdettavissa rajoituksia ja toimenpide on vaikutukseltaan vähäinen. Välitöntä vaaraa aiheuttava puu voidaan kuitenkin kaataa ilman lupaakin. Naapurikiinteistön puolella kasvavaan puuhun sovelletaan puolestaan naapuruussuhdelakia.

Ennen puiden kaatamista on syytä selvittää voimassa oleva kaava ja sen mahdolliset vaikutukset. Asiaa voidaan tiedustella kunnalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Joissakin kunnissa on käytäntönä sallia vähäisemmät toimenpiteet kevyemmän menettelyn kautta, ilman varsinaista maisematyölupaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai sellaisella yleiskaava-alueella, jossa yleiskaavassa niin määrätään. Lupa tarvitaan myös rakennuskieltoalueilla silloin kun kielto on asetettu asemakaavan laatimiseksi tai yleiskaavan osalta erikseen määrättäessä.

Erillistä lupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli kaataminen liittyy myönnetyn rakennus-tai toimenpideluvan mukaiseen työhön, asema- tai yleiskaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen tai hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiseen rakentamiseen. Lupaa ei myöskään tarvita silloin, kun toimenpide voidaan katsoa vaikutuksiltaan vähäiseksi. Toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen, kun kaadetaan enintään muutama puu, eivätkä puut yksittäin tai ryhmänä muodosta merkittävää maisemallista elementtiä. Edellytyksenä on myös, että toimenpiteellä ei poisteta kaikkea puustoa tontilta.

Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttava puu voidaan kaataa ilman lupaa. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön turvallisuudesta. Mikäli vaarallisuudesta ei ole konkreettista näyttöä, voidaan kunnosta pyytää asiantuntija-arvio esimerkiksi arboristilta. Poistetun puun tilalle voidaan edellyttää istutettavan uusi vastaava puu.

Mikäli naapurikiinteistön puolella kasvava puu aiheuttaa haittaa esimerkiksi rajan yli ulottuvien oksien muodossa, voidaan naapuruussuhdelain perusteella esittää kirjallinen pyyntö naapurille oksien poistamiseksi. Ellei naapuri ryhdy toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa saa haittaa kokeva katkaista oksat rajalinjan mukaisesti.tapio

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.