Eduskuntavaalit 2023: Pysäköinninvalvontasääntelyä täsmennettävä

9.12.2022

Taloyhtiön piha-alueella pysäköinnistä päättää taloyhtiö. Tästä huolimatta taloyhtiöiden pihoille ilmestyy ajoittain väärin pysäköityjä ajoneuvoja ja taloyhtiön puuttumiskeinot ovat tällöin yleensä vähissä. Ongelmat alkoivat uuden tieliikennelain (729/2018) voimaantulon jälkeen 1.6.2020. Uudistuksen myötä tiealueen ulkopuoliset yksityiset alueet jätettiin käytännössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan ulkopuolelle.

Tieliikennelakia sovelletaan vain laissa määritetyllä tiealueella. Lakiuudistuksen myötä tieliikennelaissa ei ole enää säännöstä, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Näin ollen tiealueen ulkopuoliset yksityiset alueet ovat jääneet pääosin kunnallisen pysäköinninvalvonnan ulkopuolelle. Pysäköintivirhemaksun antaminen on mahdollista vain pysäköinnistä maastoon, pelastustielle tai joutokäynnin vuoksi. Tarkastellaan seuraavaksi ongelmaa syvällisemmin.

Ensimmäinen tulkintaongelma liittyy maa-alueen määrittelyyn. Alueen määrittely on olennaista, koska tiellä sovelletaan tieliikennelakia ja maastossa maastoliikennelakia. Maa-alueen määrittely on haastavaa esimerkiksi kerrostaloyhtiön pihalla sijaitsevan pysäköintialueen osalta – alue on tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen, mutta ei yleiseen liikenteeseen. Aluetta ei voida pitää tienä, mutta ei myöskään maastona.

On epäselvää, voiko kiinteistön omistaja määrätä piha-alueensa statuksen. Mikäli kiinteistönomistaja voisi päättää, että sen pysäköintialue on tiealuetta, olisi kunnallisella pysäköinninvalvojalla mahdollisuus määrätä pysäköintivirhemaksu. Taloyhtiöltä tämä edellyttää liikenneohjauslaitteen, kuten liikennemerkin, asentamista alueelle, ja liikennemerkin asentamiselle tulee saada kunnan suostumus. Mikäli liikennemerkit saadaan asentaa piha-alueelle, tulkittaisiin se jatkossa tiealueeksi, johon sovellettaisiin tieliikennelakia. Tähän liittyy haasteita. Esimerkiksi yleinen nopeusrajoitus taajama-alueella on 40 km/t, mikä ei puolestaan turvallisuussyistä ole hyväksyttävä nopeusrajoitus taloyhtiön pihalla.

Jos kunta ei anna suostumusta tieliikennelain mukaiselle liikenneohjauslaitteelle tai taloyhtiö ei halua määritellä aluettansa tiealueeksi, on alue katsottava maastoliikennelain soveltamisalaan kuuluvaksi maastoksi. Ongelmaksi muodostuu tällöin se, ettei maastoliikennelaissa, -asetuksessa tai -ohjeissa ole määritelty maastossa käytettäviä pysäköintiä koskevia liikenteenohjauslaitteita. Näin ollen kiinteistönomistajalla ei ole yksinkertaista tapaa osoittaa pysäköintiä koskevia määräyksiä maastoksi määritetyllä kiinteistöllään. Lisäksi maastoliikennelaki koskee vain moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joten esimerkiksi perävaunut ja matkailuvaunut jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle, eikä näiden pysäköintiä taloyhtiön pihalle voida maastoliikennelain nojalla kieltää. Käytännössä maastoliikennelakikaan ei siis mahdollista riittävän laaja-alaisesti virheelliseen pysäköintiin puuttumista.

Taloyhtiöiden pysäköinninvalvontahaasteiden korjaamiseen on kolme erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että uuteen tieliikennelakiin lisättäisiin siitä pois jätetty säännös, jonka mukaan yksityisellä alueella pysäköinti on kiellettyä ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Toinen vaihtoehto olisi maastoliikenneasetuksen tai -ohjeen muuttaminen siten, että maastossa käytettävät pysäköintiä koskevat liikenneohjauslaitteet tulisivat määritellyiksi. Kolmas vaihtoehto olisi päivittää lakia pysäköinninvalvonnasta niin, että pysäköintivirhe voisi perustua tieliikennelain, maastoliikennelain ja pelastuslain lisäksi myös maanomistajan päätökseen tai määräykseen.

Taloyhtiöiden kannalta on kohtuutonta, mikäli virheelliseen pysäköintiin voidaan puuttua vain yksityisten pysäköinninvalvontapalveluiden avulla. Huomionarvoista on, että näidenkin palvelujen tulevaisuus on jatkuvasti vaakalaudalla.  Kunnallisen pysäköinninvalvonnan ulottaminen selkeästi taloyhtiöiden piha-alueille olisi merkittävä helpotus yksityisille kiinteistönomistajille etenkin kasvukeskuksissa, joissa virheelliseen pysäköintiin puuttuminen on muodostunut käytännössä mahdottomaksi.

Blogi on osa Kiinteistöliiton eduskuntavaalit 2023 -sarjaa. Kiinteistöliitto on suomalaisten taloyhtiöiden edunvalvoja. Kirjoituksissa nostetaan ja avataan suomalaisten taloyhtiöiden kannalta keskeisiä teemoja, joista päätetään eduskunnassa.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 22.–28.3.2023
Ennakkoäänestys ulkomailla: 22.–25.3.2023
Vaalipäivä: 2.4.2023

 Anna-Emilia Kuisma

Anna-Emilia Kuisma

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.